021-67626190/67626201

PENTAX(宾得)保养系列

1、PENTAX宾得电子胃镜系列:EG-1870K、EG-2470K、EG-2770K、EG-2970K、3G-3470K、EG-2980K、EG-3430Z、EG-3430Z、EG-2931、EE-1540、EG-1540、EG-1840、EG-2540、EG-2940、EG-3440、EG-3840T、EG-271C、EG-291C、EG-2940K、EG-3440K、EG-2731等。

2、PENTAX宾得电子肠镜系列:EC-3470MK、EC-3470FK、EC-3470LK、EC-3870FK、EC-3870LK、EC-3870MK2、EC-3870FK2、ES-3870K、EC-3430MZ、EC-3430FZ、EC-3430LZ、EC-3830MZ、EC-3830FZ、EC-3830LZ、EC-3440M、EC-3440F、EC-3440L、EC-3840M、EC-3840F、EC-3840L、EC-3840LM2、EC-3840F2、EC-3840TM、EC-3840TF、EC-3840TL、ES-3840、EC-3440M、EC-3440F、EC-3440L、EC-38402、EC-3840F2、EC-3840TM、EC-3840TF、EC-3840TL、ES-3840、EC-3440FK、EC-3840MK、EC-3840FK、EC-3840LK、EC-3840MK2、EC-3840FK2、EC-3840TFK、ES-3840K、EC-3880MK、EC-3880FK、EC-3880LK、EC-3880MK2、EC-3880FK2、ES-3880K、EC-3831M、EC-3831F、FEC-3831L、EC-3831S2、EC-3831M2、EC-3831F2、EC-381MC、EC-381FC、EC-381LC等。

3、PENTAX宾得十二指肠镜系列:ED-3470TK、ED-3670TK、ED-3480TK、ED-3680TK、ED-3240、ED-3440、ED-3440T、ED-314C、ED-3240K、ED-3440TK等。

4、PENTAX宾得电子/纤维支气管镜系列:EB-1570K、EB-1970K、FB-8V、FB-10V、FB-15V、FB-18V、FB-19TV、FB-15BS、FB-15RBS、FB-18BS、FB-18RBS等。

5、PENTAX宾得电子/纤维鼻咽喉镜系列:VNL-1130、VNL-1530T、FNL-7RP3、FNL-10RP3、FNL-15RP3、FNL-10RBS等。

6、PENTAX宾得电子/纤维胆道镜系列:ECN-1530、FCN-15X等。

7、PENTAX宾得图像处理器型号:EPK-I、EPK-700、EPK-1000、EPK-150C、SAFE-3000、EPM-1000、EPM-3300、EPM-3500等。

返回顶部